709 Crackdown: Latest data and development of cases as of 1800 16th December 2016

Share on Google+

70920170116

 

As of 18:00 16th December 2016, at least 319 lawyers, law firm staff, human right activists and family members have been questioned, summoned, forbidden to leave the country, held under house arrest, residential surveillance, criminally detained, arrested and enforced disappearance.

 


(Download PDF of the 319 names)

Statistics by category (lawyers, lawyer assistants/ others)*:

 • Enforced disappearance: 1 person (1/0)
 • Detained pending for trial: 13 persons (5/8)
 • Sentenced and closed at first trial: 4 persons (1/ 3)
 • Released on bail: 23 persons (14/ 9)
 • Charge dropped: 1 person (1/ 0)
 • House arrest: 1 person (0 / 1)
 • Forbidden to leave the country: 39 persons (28 / 11)
 • Temporarily detained, forcibly questioned/ summoned (released/ safe now): 264 persons (124 / 140)

* 22 individuals are listed under two categories; 2 individuals are listed under three categories

 • 1 persons who has disappeared: Jiang Tianyong
 • 13 persons who have been detained pending for trial: Li Heping, Xie Yanyi, Wang Quanzhang, Xie Yang, Li Chunfu, Wu Gan, Yin Xu’an, Wang Fang, Zhang Wanhe, Liu Xing, Li Yanjun, Xing Qingxian, Yao Jiangqing
 • 4 persons who were sentenced and their case close at first trial: Zhou Shifeng, Zhai Yanmin, Hu Shigen, Gou Hongguo
 • 23 persons who were released on bail: Wang Yu, Bao Longjun, Ren Quanniu, Zhang Kai, Zhao Wei, Li Shunyun, Gao Yue, Sui muqing, Huan Liqun, Xie Yuandong, Wang Qiushi, Huang Yizi, Yan Xiaojie, Liu Yongping, Zhan Chongzhu, Liu Sixin, Lin Bin, Tang Zhishun, Liu Peng, Fang Xiangui, Wang Fang, Cheng Congping, Zhang Zhi

70920170116a70920170116bSource: http://www.chrlawyers.hk/en/content/%E2%80%98709-crackdown%E2%80%99-latest-data-and-development-cases-1800-16th-december-2016