%e8%83%a1%e5%a7%9a%e5%bc%9f天生不才,拙笔四言。胸无大志,欲请民愿。
八极四海,宪政民选。法国革命,拿破仑典。

历史踟蹰,二百多年。百年羞辱,华夏焉殚?
体制落后,独裁愚断。千年专制,文化习惯?

共产建国,六十五年。夸口民主,表里两面。
掌控媒体,愚民亿万。四代领袖,共和独揽。

三跪九叩,皇上神天?逆来顺受,专营私田。
自由何用?民主非钱。十三亿人,默默坦然。

孑然一体,冥思卅年。神州历史,上下五千。
农夫文明,孔教佛坛。道家宁静,只说自然

君臣父子,上下井然。焉得竖子,平等参选?
国情特殊,第一吃饭。科举文明, 不容下贱。

旅美卅年,长袖空翻。日习五经,西学空谈。
自由言论,民主普选。世界潮流,百年风范。

三人为党,千兵是团。挂牌吹号,同心互援。
经济基础,卅年茂繁。政治改革,势所必然。

来源:作者面书

By editor