Monthly Archives: 8 月 2019

57. LIU XIANBIN

Liu XianbinPen name                LIU Chen, WAN Xianming

Sex                               Male

Birth date                1968-08-25

Birth place              Suining City, Sichun Province Continue reading

36. QIN YONGMIN

Qin Yongmin

Pen name

Sex                          Male

Birth date                1953-08-11

Birth place              Wuhan City, Hubei Province Continue reading

65. YANG MAODONG (Released)

Yang MaodongPen name                Guo Feixiong

Sex                               Male

Birth date                1966-08-02

Birth place              Gucheng County, Hubei Province

Resident place         Guangzhou City, Guangdong Province Continue reading